Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań systemów górniczych

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.1

Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Beneficjent
„MWM Elektro” spółka z o.o.

Tytuł projektu
Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego w zakresie
innowacyjnych rozwiązań systemów górniczych

Celem projektu jest inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu (inwestycja początkowa zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014).

W wyniku realizacji projektu Wnioskodawca utworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe w postaci wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, która rozpoczęła działalność polegającą na prowadzeniu przez wykwalifikowaną kadrę (personel B+R) badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach oraz z wykorzystaniem infrastruktury badawczo-rozwojowej. Dzięki uruchomieniu własnego Centrum B+R możliwe jest lepsze dostosowanie realizowanych przez Wnioskodawcę prac badawczych do potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, poprzez szybką reakcję na sygnały rynkowe, generowanie większej ilości pomysłów i koncepcji technologicznych oraz skrócenie czasu ich wdrożenia, które pozwalają na podniesienie efektywności prowadzonej przez MWM Elektro działalności.

Wartość Projektu
4 994 763,61 PLN

Wysokość wkładu Funduszy Europejskich
1 132 634,78 PLN