WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Maszyna wyciągowa 4-linowa typu Koepe oraz awaryjno-rewizyjna maszyna wyciągowa bębnowa w KGHM PM S.A. O/ZG „Lubin”

Zadanie zrealizowano w okresie od lipca 2016 do marca 2019 roku w systemie projektu „pod klucz” i było częścią niezwykle ważnej inwestycji KGHM Polska Miedź S.A. w ramach zadania „Budowa kompleksu szybowego wraz z logistyką transportu (projekt i budowa) i zmianą funkcji szybu L-VI na materiałowo – zjazdowy”

Zakres zadania

 • dostawa maszyny wyciągowej podstawowej,
 • dostawa maszyny wyciągowej awaryjno-rewizyjnej,
 • dostawa urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej dla maszyny podstawowej i awaryjno-rewizyjnej,
 • dostawa rozdzielnicy 6 kV potrzeb własnych,
 • dostawa pozostałych urządzeń:
  • aktywnych filtrów wyższych harmonicznych,
  • układu kontroli i naciągu lin prowadniczych i odbojowych,
  • monitoringu wizyjnego,
 • opracowanie dokumentacji technicznej całości powierzonego zadania,
 • dostawa i montaż niezbędnych maszyn i urządzeń,
 • współpraca z organami nadzoru górniczego,
 • uruchomienie i serwisowanie dostarczonych urządzeń.

Maszyna wyciągowa typu 4L-3600/DC-12m/s

Maszyna wyciągowa typu 4L-3600/DC-12m/s jest maszyną wyciągową z 4-linowym bębnem pędnym, zabudowaną w wieży szybowej. Maszyna jako element górniczego wyciągu szybowego przewidziano do prowadzenia:

 • jazdy ludzi i jazdy osobistej,
 • transportu materiałów,
 • rewizji szybu i rewizji elementów wyciągu szybowego.

Maszyna jest sterowana automatycznie z pulpitów sterowniczych na stanowiskach sygnałowych (jazda ludzi, transport materiałów i prac rewizyjnych) oraz ręcznie z pulpitu maszynisty wyciągowego.

Głównymi elementami maszyny wyciągowej są:

 • silnik napędowy,
 • wał główny z łożyskami i linopędnią,
 • hamulec z siłownikami odwodzonymi hydraulicznie,
 • transformatory przekształtnikowe obwodu głównego, wzbudzenia i potrzeb własnych,
 • przekształtniki główne i wzbudzenia,
 • układy sterowania, kontroli i zabezpieczeń,
 • układ wizualizacji i sygnalizacji stanów pracy poszczególnych podzespołów maszyny wyciągowej.

Maszyna wyciągowa podstawowa typu 4L-3600/DC-12m/s posadowiona jest na fundamencie wchodzącym w skład konstrukcji wieży szybowej, a zestaw wału głównego z łożyskami tocznymi baryłkowymi osadzony jest w korpusach łożyskowych. W celu zabudowy wirnika silnika napędowego wykorzystano nowatorskie hydrauliczne osadzanie piasty na stożkowym czopie wału głównego.

Proces hamowania realizowany jest poprzez zespół ośmiu par siłowników hamulcowych typu BSFG 408 odwodzonych hydraulicznie, a siłowniki hamulca zasilane są za pomocą elektrohydraulicznego zespołu sterowniczo-zasilającego H-C MWM-4/VER.III (układ zdwojony).

Bęben pędny maszyny wyciągowej napędzany jest bezpośrednio obcowzbudnym silnikiem prądu stałego o mocy 2400 kW, który zasilony jest z dwóch nienawrotnych przekształtników tyrystorowych produkcji ABB serii DCS800 połączonych szeregowo (sterowanie równoczesne i kolejnościowe). Obwód wzbudzenia silnika zasilany jest z rewersyjnego przekształtnika serii DCS800 (pełna rezerwacja).

Maszyna przystosowana jest do zasilania z sieci 6 kV przez dwa transformatory przekształtnikowe 6/0,5 kV, o grupach połączeń umożliwiających pracę z 12–pulsowym oddziaływaniem napędu na sieć zasilającą. W przypadku awarii w torze zasilania jednego z przekształtników tyrystorowych obwodu głównego istnieje możliwość pracy awaryjnej z wykorzystaniem drugiego przekształtnika wchodzącego w skład ww. układu zasilającego. W tym stanie następuje ograniczenie prędkości rozwijanej przez maszynę o połowę, nie występuje natomiast ograniczenie co do udźwigu.

W maszynie wyciągowej zastosowano cyfrowy regulator jazdy GRZ-08, który znalazł zastosowanie w kilkunastu górniczych wyciągach szybowych takich jak: wyciągi dwunaczyniowe z kołem Koepe, wyciągi dwunaczyniowe z bębnami nawojowymi. Pełni równocześnie funkcję kompletnego układu kontroli prędkości.

Całość układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o sterowniki programowalne i inne podzespoły produkcji renomowanych firm.

Wszystkie istotne funkcje odzwierciedlające stany pracy maszyny wyciągowej objęte są układem wizualizacji ekranowej.

Maszyna wyciągowa współpracuje z nowo zabudowanym urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej, komunikując się z nim dwutorowo, na drodze elektrycznej oraz poprzez łącza komunikacyjne.

Dane techniczne maszyny wyciągowej typu 4L-3600/DC-12m/s:

liczba lin nośnych 4
średnica przewijania lin nośnych na linopędni 3600 mm
prędkość maksymalna 12 m/s
nominalna średnica liny nośnej 41 – 44 mm
nadwaga statyczna 150 kN
parametry zasilania:
maszyny wyciągowej 6 kV, 500 VAC
obwodów pomocniczych 500 VAC, 230 VAC, 24 VDC
podstawowe parametry silnika napędowego:
typ PW-124
moc Pn = 2400 kW
obroty nn = 64 obr. /min.

Urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego w przedziale klatkowym

Urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej, zbudowane w oparciu o sterowniki programowalne PLC, jest przeznaczone do obsługi wyciągu szybowego podstawowego oraz wyposażone jest w urządzenie bezprzewodowej łączności szybowej ECHO-S i lokalny system łączności telefonicznej szybowej typu TS.

Urządzenie posiada stanowiska sygnałowe zabudowane w kabinie maszynisty, wieży szybowej, na zrębie szybu, na poziomie podszybia, w rząpiu oraz stanowiska niestacjonarne w naczyniach wyciągowych, umożliwiające na zrealizowanie wszystkich zadań górniczego wyciągu szybowego.

Urządzenie zasilane jest z dwóch źródeł zasilania o napięciu 230 VAC z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania.

Połączenia komunikacyjne pomiędzy stacjami lokalnymi realizowane są za pomocą kabli światłowodowych jako dwa niezależne tory transmisyjne, każdy wykonany w postaci zamkniętej pętli.

Maszyna wyciągowa typu B-1200/AC-2m/s

Maszyna wyciągowa typu B-1200/AC-2m/s jest elementem jednokońcowego górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego w szybie L-VI.

Wyciąg szybowy przeznaczony jest do prowadzenia:

 • jazdy ewakuacyjnej ludzi z naczynia wyciągu podstawowego awaryjnie unieruchomionego w szybie albo z poziomów,
 • kontroli stanu technicznego szybu, napraw wyposażenia i zbrojenia szybu oraz prac szybowych.

Sterowanie maszyny wyciągowej jest ręczne z pulpitu sterowniczego maszyny wyciągowej lub automatyczne w trybie zdalnego uruchamiania z regulacją prędkości.

Maszyna wyciągowa wyposażona jest w silnik prądu przemiennego o mocy 132 kW umożliwiający wraz z układem napędowym ruch naczynia wyciągowego z prędkością 2 m/s.

Głównymi elementami maszyny wyciągowej B-1200/AC-2m/s są:

 • zestaw wału głównego, który podtrzymywany jest w dwóch łożyskach tocznych, z bębnem nawojowym wyposażonym w wykładzinę firmy LEBUS dostosowaną do liny wyciągowej nośnej średnicy nominalnej 22 mm,
 • walcowa przekładnia zębata o przełożeniu 45,
 • silnik prądu przemiennego o mocy 132 kW,
 • hamulec tarczowy, w którego skład wchodzą odwodzone hydraulicznie 2 pary siłowników typu BSFG 408, zamocowane na dwóch stojakach, sterowane elektrohydraulicznym zespołem sterowniczo – zasilającym H-C MWM-6D realizującym dwuwariantowe hamowanie bezpieczeństwa oraz urządzenie wymuszające dodatkowy spływ oleju,
 • przemiennik częstotliwości serii ACS800 zasilający silnik napędu maszyny wyciągowej, umożliwiający pracę silnikową lub generatorową,
 • rozdzielnica 500 VAC do zasilania przemiennika częstotliwości i napędów pomocniczych maszyny wyciągowej,
 • układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyny wyciągowej wraz z układami sygnalizacji informacyjnej stanów pracy poszczególnych podzespołów maszyny wyciągowej.

Dane techniczne maszyny wyciągowej typu B-1200/AC-2m/s:

średnica nawojowa liny nośnej w pierwszej warstwie 1200 mm
liczba warstw liny nośnej 7
średnica nominalna liny nośnej 22 mm
maksymalna siła statyczna w linie nośnej 60 kN
głębokość ciągnienia 1200 m
prędkość maksymalna 2,0 m/s
przyśpieszenia / opóźnienia 0,6 m/s2
parametry zasilania:
maszyny wyciągowej 6 kV, 500 VAC
obwodów pomocniczych 500 VAC, 230 VAC, 24 VDC
parametry silnika napędowego:
typ M3BP 315 SMB 4
moc Pn = 132 kW
obroty nn = 1486 obr./min.

Urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego

Urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej, zbudowane w oparciu o sterowniki programowalne PLC, przeznaczone jest dla wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego oraz wyposażone jest w urządzenie bezprzewodowej łączności szybowej ECHO-S i lokalny system łączności telefonicznej szybowej typu TS.

Urządzenie posiada stanowiska sygnałowe zabudowane w kabinie maszynisty, wieży szybowej, na zrębie szybu, na poziomie podszybia oraz stanowisko niestacjonarne w naczyniu wyciągowych, umożliwiające na zrealizowanie wszystkich zadań górniczego wyciągu szybowego.

Urządzenie zasilane jest z dwóch źródeł zasilania o napięciu 230 VAC z podtrzymaniem po zaniku napięcia zasilania.

Połączenia komunikacyjne pomiędzy stacjami lokalnymi realizowane są za pomocą kabli światłowodowych jako dwa niezależne tory transmisyjne, każdy wykonany w postaci zamkniętej pętli.

Rozdzielnia 6 kV RMW

Przedmiotowa rozdzielnica została zabudowa w budynku wieży szybowej w wydzielonej przestrzeni zamkniętej ruchu elektrycznego.

Rozdzielnica 6 kV RMW jest wykonana jako 7-polowa w oparciu o pola rozdzielcze typu e2ALPHA. Dodatkowo zabudowano szafy stanowiące pole potrzeb własnych rozdzielnicy.

Rozdzielnica wyposażona jest w następujące obwody:

 • potrzeb własnych rozdzielnicy,
 • sterowania, blokad i sygnalizacji,
 • zabezpieczenia głównego pola rozdzielczego,
 • komunikacja zabezpieczeń,
 • zabezpieczenia łukochronnego,
 • kontrolno-pomiarowe.

Aktywny filtr wyższych harmonicznych

Aktywny filtr wyższych harmonicznych składa się z:

 • aktywnego filtru wyższych harmonicznych typu IC-SinVar-400.400-16.1,
 • układu sterowania filtrem aktywnym IC-PowerMan-16.1.

Zasilanie filtra zrealizowano z pola rozdzielnicy RMW przez transformator w wykonaniu specjalnym 6/0,4 kV.

Dla filtra aktywnego zainstalowano system sterowania IC-PowerMan-16.1, którego integralną częścią są zamontowane w polach rozdzielnicy RMW analizatory jakości energii elektrycznej PM175 oraz PM130EH. Układ ten przekształca sygnały pomiarowe z przekładników prądowych, napięciowych i sterowników polowych z wybranych pól średniego napięcia.

Monitoring wizyjny

Modernizacja monitoringu wizyjnego, jako systemu wspomagającego pracę maszynisty, polegała na:

 • zamontowaniu kamer na zrębie i podszybiu szybu LVI,
 • rozbudowie infrastruktury światłowodowej,
 • zabudowie zestawów transmisyjnych,
 • zabudowie infrastruktury IT (serwerów, stacje operatorskie i oprogramowanie).

Zabudowane elementy monitoringu wizyjnego stanowią elementy ogólnozakładowego system monitoringu wizyjnego.

Galeria fotografii

Maszyna wyciągowa typu 4L-3600/DC-12m/s

Elektrohydrauliczny zespół sterowniczo-zasilający H-C MWM-4/VER.III

Szafy przekształtników obwodu głównego i wzbudzenia silnika napędowego