WDROŻENIA ZREALIZOWANE

Maszyna wyciągowa 4-linowa typu Koepe oraz awaryjno-rewizyjna maszyna wyciągowa bębnowa w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów”

Głównym celem przedsięwzięcia zrealizowanego w systemie projektu „pod klucz” było zaprojektowanie, dostawa, zabudowa i uruchomienie dwóch maszyn wyciągowych typu 4L-3600/DC-10m/s oraz typu B-1200/AC-2m/s wraz z iskrobezpiecznymi urządzeniami sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego szybu „Foch II”.

Zakres zadania

 • dostarczenie maszyny wyciągowej typu 4L-3600/DC-10m/s wyciągu podstawowego,
 • dostarczenie maszyny wyciągowej bębnowej typu B-1200/AC-2m/s wyciągu awaryjno-rewizyjnego,
 • dostarczenie iskrobezpiecznych urządzeń sygnalizacji i łączności szybowej dla wyciągów górniczych podstawowego i awaryjno-rewizyjnego,
 • dostarczenie układu kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych,
 • dostawa i montaż maszyn i urządzeń,
 • przeprowadzenie procedur związanych z dopuszczeniem maszyn i urządzeń do stosowania w ruchu zakładu górniczego,
 • uruchomienie i nadzór nad dostarczonymi urządzeniami.

Maszyna wyciągowa typu 4L-3600/DC-10m/s

Maszyna wyciągowa typu 4L-3600/DC-12m/s jest maszyną wyciągową z 4-linowym bębnem pędnym, zabudowaną w wieży szybowej. Maszyna jako element górniczego wyciągu szybowego przewidziano do prowadzenia:

 • jazdy ludzi i jazdy osobistej,
 • transportu materiałów,
 • rewizji szybu i rewizji elementów wyciągu szybowego.

Maszyna jest sterowana automatycznie z pulpitów sterowniczych na stanowiskach sygnałowych (jazda ludzi, transport materiałów i prac rewizyjnych) oraz ręcznie z pulpitu maszynisty wyciągowego.

Głównymi elementami maszyny wyciągowej są:

 • silnik napędowy,
 • wał główny z łożyskami i linopędnią,
 • hamulec z siłownikami odwodzonymi hydraulicznie,
 • transformatory przekształtnikowe obwodu głównego, wzbudzenia i potrzeb własnych,
 • przekształtniki główne i wzbudzenia,
 • układy sterowania, kontroli i zabezpieczeń,
 • układ wizualizacji i sygnalizacji stanów pracy poszczególnych podzespołów maszyny wyciągowej.

Fot. 1 – Maszyna wyciągowa 4L-3600/DC-10m/s

Maszyna wyciągowa podstawowa typu 4L-3600/DC-10m/s posadowiona jest na specjalnie zaprojektowanej ramie nośnej pozwalającej na zabudowanie maszyny w wieży szybowej, a zestaw wału głównego z łożyskami tocznymi baryłkowymi osadzony jest w korpusach łożyskowych. W celu zabudowy wirnika silnika napędowego wykorzystano nowatorskie hydrauliczne osadzanie piasty na stożkowym czopie wału głównego.

Proces hamowania realizowany jest poprzez zespół sześciu par siłowników hamulcowych BSFG 408 odwodzonych hydraulicznie z okładzinami hamulcowymi MICKE 1203, zgrupowanych na czterech stojakach hamulcowych – dwóch stojakach z dwoma parami siłowników oraz dwóch stojakach z jedną parą siłowników hamulcowych. Siłowniki hamulca zasilane są za pomocą elektrohydraulicznego zespołu sterowniczo-zasilającego typu H-C MWM-6.

Fot. 2 – Zespół sterowniczo-zasilający hamulca H-C MWM-6

Maszyna wyciągowa została przystosowana do zabudowy urządzenia do toczenia rowków wykładziny bębna pędnego. Urządzenie pozwala na korygowanie geometrii rowków linowych i zbieranie nadmiaru smaru naniesionego przez liny nośne.

Fot. 3 – Silnik główny prądu stałego

Fot. 4 – Układ chłodzenia silnika głównego

Silnik napędowy zasilany jest z dwóch nienawrotnych przekształtników tyrystorowych typu DCS800-S01-5200-04 połączonych szeregowo. Obwód wzbudzenia silnika zasilany jest z rewersyjnego przekształtnika wzbudzenia typu DCS800-S02-0200-05.

Fot. 5 – Szafy przekształtników obwodu głównego

Bęben pędny maszyny wyciągowej napędzany jest bezpośrednio obcowzbudnym silnikiem prądu stałego o mocy 2400 kW, który zasilony jest z dwóch nienawrotnych przekształtników tyrystorowych produkcji ABB serii DCS800 połączonych szeregowo (sterowanie równoczesne i kolejnościowe). Obwód wzbudzenia silnika zasilany jest z rewersyjnego przekształtnika serii DCS800 (pełna rezerwacja).

Maszyna przystosowana jest do zasilania z sieci 6 kV przez dwa transformatory przekształtnikowe 6/0,275 kV, o grupach połączeń umożliwiających pracę z 12–pulsowym oddziaływaniem napędu na sieć zasilającą. W przypadku awarii w torze zasilania jednego z przekształtników tyrystorowych obwodu głównego istnieje możliwość pracy awaryjnej z wykorzystaniem drugiego przekształtnika wchodzącego w skład ww. układu zasilającego. W tym stanie następuje ograniczenie prędkości rozwijanej przez maszynę o połowę, nie występuje natomiast ograniczenie co do udźwigu.

Fot. 6 – Stanowisko operatora maszyny wyciągowej

W maszynie wyciągowej zastosowano cyfrowy regulator jazdy GRZ-08, który znalazł zastosowanie w kilkunastu górniczych wyciągach szybowych takich jak: wyciągi dwunaczyniowe z kołem Koepe, wyciągi dwunaczyniowe z bębnami nawojowymi. Pełni równocześnie funkcję kompletnego układu kontroli prędkości.

Całość układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o sterowniki programowalne i inne podzespoły produkcji renomowanych firm. Wszystkie istotne funkcje odzwierciedlające stany pracy maszyny wyciągowej objęte są układem wizualizacji ekranowej.

Maszyna wyciągowa współpracuje z nowo zabudowanym urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej, komunikując się z nim dwutorowo, na drodze elektrycznej oraz poprzez łącza komunikacyjne.

Dane techniczne maszyny wyciągowej typu 4L-3600/DC-10m/s:

liczba lin nośnych 4
średnica przewijania lin nośnych na linopędni 3600 mm
prędkość maksymalna 10 m/s
nominalna średnica liny nośnej 41 – 44 mm
nadwaga statyczna 120 kN
parametry zasilania:
maszyny wyciągowej 6 kV, 500 VAC
obwodów pomocniczych 500 VAC, 230 VAC, 24 VDC
parametry silnika napędowego:
typ PW-124
moc Pn = 2400 kW
obroty nn = 64 obr. /min.

Maszyna wyciągowa typu B-1200/AC-2m/s

Maszyna wyciągowa typu B-1200/AC-2m/s stanowi wyposażenie górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego szybu Foch II. Jest to jednobębnowa maszyna wyciągowa stosowana jako wyciąg awaryjno-rewizyjny i przeznaczona jest do prowadzenia:

 • jazdy ewakuacyjnej ludzi z szybu, z poziomu 650m, ze stacji nawrotu lin wyrównawczych wyciągu głównego,
 • kontroli stanu technicznego szybu, napraw wyposażenia i zbrojenia szybu, prac szybowych.

Sterowanie maszyny wyciągowej jest ręczne z pulpitu sterowniczego maszyny wyciągowej lub automatyczne w trybie zdalnego uruchamiania z regulacją prędkości.

Maszyna wyciągowa typu B-1200/AC-2m/s wyposażona jest w silnik prądu przemiennego o mocy 75 kW umożliwiający wraz z układem napędowym na ruch naczynia wyciągowego z prędkością 2 m/s.

Fot. 7 – Maszyna wyciągowa typu B-1200/AC-2m/s

Głównymi elementami maszyny wyciągowej są:

 • zestaw wału głównego, podtrzymywany na dwóch łożyskach tocznych, z bębnem nawojowym o średnicy nawojowej pierwszej warstwy liny 1200 mm, wyposażonymi w wykładzinę firmy LEBUS,
 • sprzęgło zębate łączące wał główny maszyny z wałem wolnobieżnym,
 • walcowa przekładnia zębata o przełożeniu 45,
 • silnik prądu przemiennego o mocy 75 kW,
 • hamulec tarczowy, w którego skład wchodzą odwodzone hydraulicznie 2 pary siłowników BSFG 405, zamocowane na dwóch stojakach, sterowane jednoagregatowym dwupompowym elektrohydraulicznym zespołem sterowniczo – zasilającym H-C MWM-6D, realizującym dwuwariantowe hamowanie bezpieczeństwa oraz urządzenie wymuszenia dodatkowego spływu oleju UWDSO,
 • przemiennik częstotliwości ACS800,
 • szafa zasilania,
 • układy sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyny wyciągowej,
 • układy rejestracji i sygnalizacji informacyjnej stanów pracy podzespołów maszyny wyciągowej i elementów górniczego wyciągu szybowego.

Fot. 8 – Zespół sterowniczo-zasilający hamulca H-C MWM-6D

W maszynie wyciągowej zastosowano cyfrowy regulator jazdy GRZ-08-A, w którym realizowane są funkcje układów zadawana i kontroli prędkości. Całość układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń zrealizowano w oparciu o sterowniki programowalne i inne podzespoły elektryczne renomowanych firm.

Fot. 9 – Stanowisko operatora maszyny wyciągowej

Maszyna wyciągowa typu B-1200/AC-2m/s współpracuje z urządzeniem sygnalizacji i łączności szybowej, komunikując się z nim dwutorowo, na drodze elektrycznej oraz poprzez wymianę danych w podprogramach sterowników logicznych PLC.

Dane techniczne górniczego maszyny wyciągowej B-1200/AC-2m/s:

średnica bębna nawojowego 1200 mm
liczba warstw liny nośnej 8
średnica liny nośnej 22 mm
głębokość ciągnienia 900 m
maksymalna prędkości jazdy 2,0 m/s
maksymalna masa ładunku 0,4 Mg
zasilanie maszyny wyciągowej 500 VAC
parametry silnika napędowego:
moc Pn = 75 kW
obroty nn = 1484 obr /min.

Iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej wyciągu podstawowego

Iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej, zbudowane w oparciu o sterowniki programowalne PLC jest przeznaczone do obsługi górniczego wyciągu szybowego klatkowego. Urządzenie sygnalizacji szybowej wyposażono w urządzenie do bezprzewodowej łączności szybowej ECHO-S oraz lokalny system iskrobezpiecznej łączności telefonicznej szybowej typu ITS.

Połączenia komunikacyjne pomiędzy stacjami lokalnymi realizowane jest za pomocą kabli światłowodowych jako 2 tory transmisyjne, każdy wykonany w postaci zamkniętej pętli.

Fot. 10 – Stanowiska sygnałowe

Iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej górniczego wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego

Iskrobezpieczne urządzenie sygnalizacji i łączności szybowej zbudowane w oparciu o sterowniki programowalne PLC jest przeznaczone do obsługi wyciągu szybowego awaryjno-rewizyjnego klatkowego i wyposażono w urządzenie bezprzewodowej łączności szybowej ECHO-S oraz lokalny system iskrobezpiecznej łączności telefonicznej szybowej typu ITS.

Połączenia komunikacyjne pomiędzy stacjami lokalnymi realizowane jest za pomocą kabli światłowodowych jako 2 tory transmisyjne, każdy wykonany w postaci zamkniętej pętli.

Układ kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych

Układ kompensacji mocy biernej zrealizowano jako liniowy układ kompensacyjny typu Xinus®H, składający się z podzielonej na dwa stopnie części pasywnej o sumarycznej mocy 1 MVar oraz z części aktywnej Xinus®D3 o mocy 0,6 MVar. Obie części pracują pod nadzorem sterownika mocy Xinus®Master.

Fot. 11 – Szafy układu kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych

Galeria fotografii

Fot. 1 - Maszyna wyciągowa 4L-3600/DC-10m/s

Fot. 2 - Zespół sterowniczo-zasilający hamulca H-C MWM-6

Fot. 3 - Silnik główny prądu stałego

Fot. 4 - Układ chłodzenia silnika głównego

Fot. 5 - Szafy przekształtników obwodu głównego

Fot. 6 - Stanowisko operatora maszyny wyciągowej

Fot. 7 - Maszyna wyciągowa typu B-1200/AC-2m/s

Fot. 8 - Zespół sterowniczo-zasilający hamulca H-C MWM-6D

Fot. 9 - Stanowisko operatora maszyny wyciągowej

Fot. 10 - Stanowiska sygnałowe

Fot. 11 - Szafy układu kompensacji mocy biernej i filtracji wyższych harmonicznych